DANE PODSTAWOWE / BASIC DATA

Dostawca / Supplier
Klient Końcowy / End Customer
Reklama - Agencja Reklamowa / Advertising - Advertising Agency
Reklama - Drukarnia / Advertising - Printing House
Reklama - Producent reklam / Advertising - Producer of advertisements

.

DANE FIRMY / COMPANY DATA

WYBIERZ KRAJ

select
Podaj dane wysyłkowe nie rejestrowe / dane siedziby biura.

* Rejestracja na targi jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu Festiwalu Marketingu

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez OOH magazine. Dane są chronione przez ustawę o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, 1997 z późniejszymi zmianami).

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie od organizatora Festiwalu Marketingu (OOH magazine) informacji o wystawcach Festiwalu Marketingu drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami) świadczącą usługi drogą elektroniczną.

---

* Registration for the fair is tantamount to accepting the REGULATIONS

* I consent to the processing of my personal data for marketing purposes by OOH magazine. The data is protected by the Personal Data Protection Act (Journal of Laws No. 133, item 883, 1997, as amended).

* I agree to receive from the organizer of the Marketing Festival (OOH magazine) information about the exhibitors of the Marketing Festival by electronic means, in accordance with the Act of 18.07.2002 (Journal of Laws No. 144, item 1204, as amended) providing services by electronic means.

* Wszystkie rejestracje będą potwierdzane przez organizatora. / Each registration will be confirmed by the organizer.